Agenda 2017/2018

 

3. Juli Tour de France Groussbus 
8. Juli Hämmelsmarsch Gréiwels
9. Juli Donatipressioun Gréiwels
16. Juli Trëppeltour Wahl
23. September Hämmelsmarsch Kéiber
30. September Nei Brasilien in Concert
21. Oktober Hämmelsmarsch Beschrued
12. November Hämmelsmarsch Brattert Randschelt
26. November Cäciliendaag Groussbus / Wahl
2. Dezember Nuetsmart Groussbus
9. Dezember Adventsmaart Randschelt
   
2018  
27. Januar Micky-Maus-Bal Groussbus
9. Mai Gala-Concert Groussbus